Patrons
H.E. The Governor Of Telangana
Walashan Mukarram Jah Bahadur
Stewards
Mr.R. Surender Reddy, (Chairman)
Mr Ananth Kishen Rao
Mr. P Anil Kumar Kishan
Mr. K.Bhupal Reddy
Mr. Hari Kishen Gupta
Mr. V. Krishna Das
Col. S B Nair
Mr. N V R Narsimha Reddy
Mr R Rajesh
Lt. Col. S L Reddy
Mr. C.S.Suresh